Kdo je povinen provádět pravidelné revize elektrických spotřebičů?

Technická norma s označením ČSN 33 1600 platí od roku 2010 a měl by ji znát každý, kdo v rámci svých podnikatelských aktivit používá elektrický spotřebič. Je to i váš případ? Pak byste se měli seznámit s podmínkami povinných revizí a kontrol.

Zmíněná norma upravuje podmínky pro revize elektrospotřebičů, které nejsou napevno připevněné. Provádí se před prvním uvedením do provozu, ale také během používání a vždy po opravě. Norma se však netýká elektrospotřebičů a zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu, součástí pevných rozvodů, zdravotnické techniky, strojních zařízení a přístrojů používaných při práci související s hornickou činností.

Elektro revize před každým novým použitím

Revize elektro se týká každého spotřebiče před jeho novým použitím. V praxi tedy nejde pouze o první uvedení do provozu, ale také např. před tím, než provozovatel daného zařízení ubytuje nového nájemníka apod.

 

Uživatel daného elektrického zařízení by měl být o bezpečném provozu poučen. Samozřejmě nemusí projít školením – stačí návod na použití dodaný výrobcem či distributorem daného zařízení.

Kdo má revizi elektro na starosti?

Revize nepřipevněných elektrických spotřebičů leží na bedrách provozovatele, případně dlouhodobého uživatele. Musí ji zajistit v pravidelných lhůtách dle třidy ochrany, do které daný spotřebič patří, případně vždy při zjištěné závadě. Pokud je spotřebič využíván „nadměrně“, pak je vhodné lhůty mezi revizemi patřičně zkrátit.

V rámci revize elektrospotřebičů se měří odbor ochranného vodiče, unikající proud a izolační odbor. Dále pak kontrola kabelů, vývodů a příslušenství. Měření se provádí v době, kdy je možné zařízení odpojit z elektrické sítě.

Revizní technik se musí řídit průvodní dokumentací a průběh revize zaznamenat.